Súlad s GDPR

Všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov (GDPR) nadobudne účinnosť od 25. mája 2018. GDPR je štandardizovaný rámec ochrany používateľských údajov, ktorý funguje v celej Európe a ukladá povinnosti organizáciám, ako je Tukup, ktoré spracovávajú osobné údaje v Európskom hospodárskom priestore.

Táto stránka stručne opisuje, čo spraví Taklacno v záujme splnenia GDPR.

Po prvé, zlepšujeme našu transparentnosť aktualizovaním pravidiel ochrany osobných údajov, aby sme identifikovali údaje, zhromažďované od používateľov, akým spôsobom spracujeme a používame tieto informácie. Pokiaľ taklacno používate aj naďalej, po zavedení aktualizácií, súhlasíte s týmto novým nariadením.

Po druhé, uznávame, že pre Vásje dôležité, aby ste dohliadali na svoje vlastné údaje, preto zavedieme funkcie, ktoré vám pomôžu získať jednoduché a dostupné informácie na stránke taklacno. Viac informácií o týchto funkciách poskytujeme, keď budú k dostupné.

Po tretie, keďže využívame povrch tretích strán (napr. Google, Facebook), aby sme sprístupnili spoločnosti taklacno preskúmame a prerokujeme tieto zmluvy v záujme zabezpečenia súlad s platnými právnymi predpismi vrátane GDPR. Pokiaľ sú vyžadované zmeny v uvedených dohodách, uzavrieme s našimi dodávateľmi dohody o spracovaní údajov.

Po štvrté, uznávame, že ochrana údajov zahŕňa pre nás aj to, preto zlepšujeme naše interné procesy a kontrolujeme prístup našich kolegov, aby sme sa vyhli incidentom v oblasti bezpečnosti dát a údajov.

Žiaden z vyššie uvedených krokov neovplyvní každodenné prevádzkovanie alebo používanie taklacno – Vy a ostatní používatelia aj naďalej môžete slobodne surfovať a nakupovať čokoľvek.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s GDPR, alebo žiadosti o pomôc, vrátane prístupu, kontroly, aktualizácie a odstraňovania osobných údajov v aspekte spoločnosti taklacno, prosíme, pošlite nám e-mail na adresu info@taklacno.sk

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je Milan Balko so sídlom Slepčany 209,95152, IČO: 37321994

Môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese Slepčany 209,95152 alebo  e-mailom info@taklacno.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť písomne na Slepčany 209,95152 alebo  e-mailom info@taklacno.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť písomne na Slepčany 209,95152 alebo  e-mailom info@taklacno.sk